no-img
معلمان پژوهنده

گزارش تخصصی مدارس استثنایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


معلمان پژوهنده

ادامه مطلب

گزارش تخصصی مدارس استثنایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی
zip
ژانویه 9, 2018
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

گزارش تخصصی مدارس استثنایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی


گزارش تخصصی مدارس استثنایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی

گزارش تخصصی مدارس استثنایی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی با ایجاد محیط ظاهری و فیزیکی   با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 30 صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی مدارس استثنایی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی مدارس استثنایی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی مدارس استثنایی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

دیباچه پیرامون قضیه تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

درک مشکل پیرامون قضیه  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

بررسی بیشتر در رابطه با تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

ارائه مستندات پیرامون تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

پیش بینی نتایج در مورد تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

راهکارها پیرامون قضیه تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

رفرنس و منبع مورد استفاده تاثیر گذاری مثبت  بر شادابی و شادمانی دانش آموزان استثنایی

ارائه راه حل موقت :

 (روش هاوراهکارهای ایجادشادی ونشاط درمحیط آموزشی وساعت استراحت کلاسی )

  ۱-دیوارکلاس وراهروودیوارهای محوطه ی آموزشگاه استثنایی بایدازخشکی وبی روحی خارج شودوبهترین راهکاردراین خصوص مزین کردن فضای آموزشی به پوسترهای مناظرطبیعی وتاریخی ورنگ آمیزی آنهااست که باعث شادی ونشاط درمدرسه می باشد.(به اعتقادروانشناسان رنگ هادرخلق شادی وانبساط روحی معجزه می کند -:روانشناسی بازی دکتراحمدوند)

۲-پارک وشهربازی جذاب ترین فضاهابرای نوجوانان وحتی بزرگسالان هستندروی همین اصل بایدفضای مدرسه حتی الامکان بافضای پارک وجنگل شبیه سازی شودودانش آموزان استثنایی درساعت استراحت کلاسی به ورزش های بی خطروبازی های آموزشگاه استثناییی روی بیاورندکه هم شادی آنهاارضا شودوهم انرژی جسمی آنهاتخلیه شود.

۳-کشورماازلحاظ قومی وزبانی وسبک زندگی مردمی بسیارمتنوع است وتمامی اقوام وطوایف مانندپازلی هستند که ایران رادرنقشه جغرافیایی جهان جاودانه ساخته اند دراین میان بازی های محلی به اذعان اکثرجهانگردان خارجی جذاب ترین بخش فرهنگ سنتی ایران زمین راتشکیل می دهندانجام بازی های محلی درمدارس استثنایی وبخصوص درساعت استراحت کلاسی نه تنهااین بخش ازفرهنگ کشورراازغبارفراموشی حفظ خواهدکردبلکه موجی ازنشاط- تلاش- شادی- رقابت ومثبت اندیشی درمدرسه ایجادمی کند.

مراحل اجرا 

اقدام اول:

پس ازبررسی محیط آموزشگاه استثنایی ودرنظرگرفتن فضاهای مناسب جهت انجام کاربرای ایجادتغییرات درخصوص رنگ آمیزی مدرسه ودیوارهای حیاط جهت بانشاط کردن مدرسه واردمذاکره شدیم. پس ازمشورت وجلسه باانجمن اولیا ومربیان قول مساعددادندکه پس ازتعطیلی مدارس استثنایی وباکمک مالی انجمن دیوارهارنگ آمیزی وشعارهای مذهبی ونوشته های علمی برروی دیوارهاجهت لذت بردن بچه هاوهمچنین افزایش سطح علمی آنهانوشته شودوهمچنین می توان ازدست نوشته های آنان برروی دیوارهاکمک گرفت که خوداین عمل بچه هابسیاردرشادابی ولذت آنهاکمک می کند .

اقدام دوم:

باتوجه به این که ورزش وبازی دردوران آموزشگاه استثنایی جزونیازهای اصلی واساسی نوجوانان می باشدتاانرژی های مازادخودراازاین طریق تخلیه نمایندوهمچنین بازی باعث شکل گیری شخصیت نوجوانان درسنین بزرگسالی می شودمارابرآن داشت تابه فکروسایل شادی بخش وجذاب  درآموزشگاه استثنایی بیفتیم وبرای این موضوع به شهرداری وآموزش وپرورش مراجعه نمودیم وآنهافرمودندچون نصب وسایل بازی هزینه براست ونیزآموزشگاه استثنایی پیریان فضای کافی برای نصب وسایل راندارد امکان پذیرنمی باشداماماازهمکاران عزیز فرهنگی تقاضاداریم درآموزشگاه استثناییهایی که فضای کافی دارندویاازنظر مالی مشکلی ندارندبرای این کار اقدامات لازم راانجام دهندویاباکمک خوددانش آموزان استثنایی واولیای آنان درخت بکارندتاهم محیط آموزشگاه استثنایی ازنظر اکسیژن تامین شودوهم فضایی آرام بخش برای بچه هاایجادشود.

شما عزیزان می توانید گزارش تخصصی مدارس استثنایی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *