no-img
معلمان پژوهنده

روایت پژوهی : دانلود صدها نمونه روایت پژوهی - معلمان پژوهنده


معلمان پژوهنده

صفحه جدا

روایت پژوهی : دانلود صدها نمونه روایت پژوهی


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

روایت پژوهی

برای آنکه بدانیم روایت پژوهی چیست و روش تحقیق روایت پژوهی چگونه است توجه شما را به این مطلب جلب می کنم . بانک فایل پژوهشی معلمان روایت پژوهی را وسيله اي جهت انتقال دانش و معلومات دانسته و زمینه استفاده و کاربرد آن را بسـيار گسـترده تـر از قبل تعريف كرده است. اين بخش از تحقیقات پژوهشی ناظر بر تحليل روايت و خصوصـاً اشكال و انواع راوي و مطالب ديگر است و به عنـوان نظريـه اي پژوهشی عمـدتاً بـا اشکال اقدام پژوهی و درس پژوهی مرتبط است.

همانگونه که در فصل نامه روایت پژوهی آمده است : روايت پژوهي جدید بـا ريخـت شناسـي داستان های قدیمی کاری از پراب و با تئوري نقشهاي روایت پژوه، باب گردید .  بانک فایل پژوهشی معلمان واژة روايت پژوهی را به عنـوان علـم مطالعـة تجربه به كار مي برد و يادآور مي شود كه منظور از اين کلمه معناي عظیم آن اسـت و تنهـا بـه بررسي تجربه ، داستان و اقدام پژوهی محدود نيست و تمامي اشكال پژوهش روایی را از مانند تصورات، فیلمها، تئاتر ، پژوهش و … دربر گرفته است. می توان گفت اولین نظريه هاي روايت شناسی از قرن نـوزده در مكتـب فرماليسـم در روسیه شکل گرفته اند. بعدها این پرسش مطرح گردید كـه چگونـه مـي تـوان روايـات را دسته بندی نمود و الگويي ایجاد کرد كه ويژگي هاي کلان روايت را نمایش دهد. هم اکنون دو راهکار براي انجام اين كار ممكن می باشد. يكي از آنها روش اسـتقرايي اسـت كـه در آن تمـام روايات، مورد بررسی قرار می گیرند. و شیوه دوم روش استنتاجي است كه در آن الگويي ذهنی با يك نظريه عنوان مي گردد و سپس روايـات مختلف امتحان مي شود.

چگونگی روایت پژوهی

البته روایت پژوهی را نمي توان به يك مکان و زمان محدود نمود. چگونگی روایت پژوهی را جز از راه كاركرد آن نمي توان فهمید. ما بـه نـدرت بـه روایت  فكـر مي كنيم، اما کاربرد بسیار زیادی در زندگی ما دارند . از  اولین روزهاي زندگی تـا آخرین روز حیات در دنیایی از تصورات غوطه ور هستیم.

در اولین برخورد دانش نيز احتمال دارد متفاوت از روايت به تصورمان بیاید. اما در نظريـه تأكيـد بـر تحقیقات علمـي، به منزلة روايت دائماً قابل اصلاح ، امري كاملاً واقعی است و در عمل نيز كافي است كه فرايند آموزش دانش را در مدرسه ها پي گیری کنیم تـا متوجه شویم روايت و روایت پژوهی چقدر در ادراك مسائل نقـش اساسـي دارد. به عنوان مثال در مدرسه ها زمان آموزش دروسی مانند کار و انرژی براي دانش آموزان قصه هایی در زمینه خـوردن صبحانه بيش از دويدن و سوخت گيري خودرو بيش از حركت تعريف مي كنند. اگر دانش آموز هدف بیان اين قصه ها را متوجه نشود و ارتباط منطقي بین مرحله های هر قصه را درک نکند، از اين مفهوم ها سر در نمیاورد. در مقطع متوسطه اول نيز درس دادن اين مفاهيم احتمال دارد رسمي تر و علمی تر باشد، اما روايت کماکان كـاربرد دارد.

روايت پژوهی به اشکال متنوع و زیاد در همة عصرها ، جاها، و کشورها وجود دارد. روايت در واقع با تاريخ انسان شروع مي گردد و در هيچ كجا مردم بدون روايتي نبوده است. در واقع، روايت پژوهی مانند زندگی پژوهی است . و به هرحال روايت پژوهی وجهي است كه مستقيم يا بيش تر غير مستقيم با تمام جنبه های زنـدگي افراد رابطه دارد.

 

نمونه روایت پژوهی

با توجه به مطالب عنوان شده قشر فرهنگی برای پژوهش پیرامون روایت پژوهی نیازمند منبعی غنی و قابل اعتماد هستند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای فرهنگیان و پژوهشگران عزیز میسر ساخته است. معلمان و پژوهشگران عزیز می توانند از صدها فایل مفید و ارزشمند روایت پژوهی که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

دانلود صدها نمونه روایت پژوهی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][eddrecent total_items=”40″ mp_grid_pagination=”yes” mp_grid_pagination_alignment=”center” mp_category=”10787″ mp_grid_design_layout=”thumbnails-only” thumbnail_size=”120″ thumbnail_size_height=”120″ mp_author_thumbnail_styling=”yes” mp_tooltip_thumbnails=”yes” mp_author_thumbnail_padding=”6px” mp_offset=”0″][/vc_column][/vc_row]